Krepšelis tuščias Jūsų krepšelis 0,00 € 0
Prisijungti arba registruotis

Teisinė informacija

Naudojimosi sąlygos

1.     Sutikimas su naudojimosi sąlygomis ir jų pakeitimas

1.1 Jūsų priėjimas ir naudojimasis Nestlé Nespresso S.A. (Nespresso), įskaitant ir Nespresso dukterines bendroves, tinklalapiais (Tinklalapiais) yra reguliuojami šių naudojimosi sąlygų (Naudojimosi sąlygos). Prieidami, naršydami ir naudodamiesi tinklalapiais, Jūs patvirtinate, kad skaitėte, supratote ir be išimčių priimate šias Naudojimosi sąlygas kartu su mūsų kartais atliekamais pakeitimais.

1.2 Mums nusprendus pakeisti Naudojimosi sąlygas, savo Tinklalapiuose mes paskelbsime naujausią jų versiją. Todėl mes siūlome Jums kartais peržiūrėti šias Naudojimosi sąlygas, kad susipažintumėte su bet kokiais pakeitimais.

2.     Autorystės teisės ir intelektualinė nuosavybė

2.1 Tinklalapių turinys ir būtent, tačiau ne tik, tekstai, žymės, logotipai, diagramos, fotografijos, video, garsai, muzika, išdėstymas, dizainas, techninės žinios, technologijos, gaminiai ir procesai yra Nespresso arba jos dukterinių bendrovių nuosavybė arba yra naudojama su savininkų leidimu ir yra atitinkamai apsaugoti autorystės teisių bei firmos ženklų, patentų ir visų kitų intelektinės arba industrinės nuosavybės teisių, kurios egzistuoja pagal galiojantį įstatymą.

2.2 Išskyrus tai, kas nurodyta 3 skyriuje, joks mūsų tinklalapių turinys neturėtų būti interpretuojamas arba aiškinamas kaip suteikiantis Jums leidimą arba teisę naudoti bet kokį mūsų Tinklalapių turinį.

3.     Naudojimasis Tinklalapiais

3.1 Jūs galite atsiųsti, rodyti arba atspausdinti mūsų Tinklalapių turinį tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui kartu išlaikant ir atgaminant kiekvieną autorystės teisių pranešimą ar kitą nuosavybės teisių pranešimą esantį bet kokioje informacijoje arba kitoje Jūsų atsisiųstoje medžiagoje. Bet koks kitas Tinklalapių turinio naudojimas, įskaitant atgaminimą, keitimą, platinimą, perdavimą arba transliavimą, visas arba dalimis bet kokiomis priemonėmis yra griežtai draudžiamas, išskyrus tuos atvejus, kai yra gautas išankstinis rašytinis Nespresso sutikimas.

3.2 Nespresso negarantuoja ir neatstovauja, kad Jūsų naudojimasis bet kokiu turiniu pateikiamu Tinklalapiuose nepažeis trečiųjų šalių teisių.

4.     Informacija laikoma nekonfidencialia

4.1 Bet kokie asmeniniai identifikaciniai duomenys ir informacija, kurią Jūs galite atsiųsti į mūsų tinklalapius internetu yra saugomi ir su jais elgiamasi pagal mūsų privatumo politiką.  Prieš pateikiant mums bet kokius asmeninius identifikacinius duomenis ir informaciją, Nespresso siūlo Jums atidžiai perskaityti privatumo politiką.

4.2 Bet kokia kita informacija arba medžiaga perduota Nespresso internetu, elektroniniu paštu ar kitu būdu, įskaitant bet kokius duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus, idėjas, grafiką ir pan. yra ir bus laikomi nekonfidencialiais ir neprivačiais. Viskas, ką Jūs perduodate arba paskelbiate tampa Nespresso nuosavybe ir gali būti laisvai naudojama bet kokiu tikslu įskaitant, bet neapsiribojant, atgaminimu, atskleidimu, perdavimu, publikavimu, transliavimu ir paskelbimu. Tiksliau sakant Nespresso gali bet kokiu tikslu laisvai naudoti visas idėjas, konceptus, technines žinias arba technikas esančias komunikacijose, kurias Jūs siunčiate į tinklalapius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, produktų vystymą, gaminimą, reklamavimą ir rinkodarą naudojantis tokia informacija. Toks naudojimas nėra atlyginamas nei informacijos teikėjams, nei kam nors kitam.

4.3 Pateikdami informaciją Jūs garantuojate, kad pateikta medžiaga/turinys Jums priklauso, kad jis nėra įžeidžiantis ir kad juo naudodamasi Nespresso nepažeis jokių trečios šalies teisių. Nespresso nėra niekaip įsipareigojusi naudoti pateiktos informacijos.

5. Garantijų atsižadėjimas

5.1 NEPAŽEIDŽIANT 6 SKYRIAUS NUOSTATŲ, BET KOKIA MEDŽIAGA, INFORMACIJA IR VISKAS, KĄ JŪS RASITE TINKLALAPIUOSE, JUMS YRA PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, BE JOKIOS NUMANOMOS ARBA IŠREIKŠTOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, TARP KITŲ, PERKAMUMO AR TINKAMUMO BET KOKIAM KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJĄ.

5.2 Nespresso NEGARANTUOJA, KAD TINKLALAPIAI AR JŲ TURINYS ATITIKS JŪSŲ LŪKESČIUS, NEBUS PERTRAUKTI, LAIKU, SAUGIAI IR BE KLAIDŲ.

5.3 KAI KURIOS JURISDIKCIJOS GALI NELEISTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ APRIBOJIMŲ, TODĖL KAI KURIE ANKSČIAU IŠVARDINTI IŠSKYRIMAI GALI JUMS NEGALIOTI.

5.4 Bet koks patarimas ar informacija, žodinė arba rašytinė, gauta iš Nespresso arba naudojimosi tinklalapiuose prieinamų paslaugų metu, nesuteikia pagrindo jokioms garantijoms, išskyrus tas, kurios yra aiškiai pateikiamos Naudojimosi sąlygose.

6.     Atsakomybės apribojimas

6.1 Mūsų tinklalapius Jus pasiekiate, naudojatės, naršote ir ieškote savo rizika bei atsakomybe.

6.2 JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD DIDŽIAUSIU TAIKOMŲ REGLAMENTŲ LEIDŽIAMU MASTU, NEI Nespresso, NEI BET KURIOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, NEI BET KURI PUSĖ SUSIJUSI SU TINKLALAPIŲ KŪRIMU, GAMINIMU ARBA PATEIKIMU, NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ ARBA IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ, BET KOKIĄ ŽALĄ REPUTACIJAI, IŠLAIDAS, PRARADIMUS, APYVARTOS AR PAJAMŲ SUMAŽĖJIMĄ ARBA BET KOKIOS RŪŠIES ATSAKOMYBĘ (NET JEIGU Nespresso APIE TOKIOS ŽALOS ATSIRADIMĄ ŽINOJO ARBA GALĖJO ŽINOTI) GALINČIĄ ATSIRASTI JUMS PASIEKUS IR NAUDOJANTIS ARBA PRIEŠINGAI, DĖL NEGALĖJIMO NAUDOTIS TINKLALAPIAIS ARBA JŲ TURINIU.

6.3 VISA ATSISIŲSTA ARBA BET KOKIU KITU BŪDU GAUTA MEDŽIAGA NAUDOJANTIS MŪSŲ TINKLALAPIAIS YRA JŪSŲ RIZIKA IR ATSAKOMYBĖ.  Nespresso neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar virusą galėjusį paveikti Jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą nuosavybę, kurių priežastis yra Jūsų priėjimas, naudojimasis arba bet kokios medžiagos atsisiuntimas iš tinklalapių arba už bet kokį nelegalų įsibrovimą arba įsikišimą į IT sistemas.

6.4 Nespresso pasilieka sau teisę pertraukti arba nutraukti kurią nors vieną arba visas tinklalapių funkcijas. Nespresso neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių tinklalapių funkcijų pertraukimų arba nutraukimų kilusių dėl Nespresso ar bet kurios trečios šalies veiksmų arba aplaidumo.

7.     Informacijos keitimas.

Mūsų tinklalapių turinyje gali būti netikslumų arba klaidų. Nespresso pasilieka teisę atlikti tokio turinio pakeitimus, pataisymus ir/arba patobulinimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, bet neprisiima jokios atsakomybės tai daryti.

8.     Gaminių/paslaugų teikimas

Mūsų tinklalapiuose gali būti informacijos apie pasaulinius Nespresso gaminius ir paslaugas, iš kurių ne visi yra teikiami kiekvienoje vietovėje. Nuoroda į Nespresso gaminį arba paslaugą pateikta tinklalapiuose nereiškia, kad toks produktas arba paslauga yra arba bus teikiama Jūsų vietovėje.

9.     Nuorodos

9.1 Kaip paslauga mūsų vartotojams, mūsų tinklalapiuose gali būti patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, kurie nėra Nespresso valdomi arba kontroliuojami. Nespresso neturi būti laikoma atsakinga už tokius tinklalapius ir neprisiima jokios atsakomybės jų turinio, teisėtumo, tikslumo ar funkcijų atžvilgiu.

9.2 Bet kokios nuorodos į mūsų tinklalapius sukūrimas be išankstinio rašytinio Nespresso sutikimo yra draudžiamas.

10.  Įvairūs

10.1 Šios naudojimosi sąlygos išreiškia visą sutikimą dėl tinklalapių ir jų turinio naudojimosi sudarytą tarp Nespresso ir Jūsų. Bet kokios kitos Nespresso pareikštos ir jos santykius su Jumis valdančios sąlygos, ypač susijusios su bet kokia paslauga arba produkto įsigijimu, papildys naudojimosi sąlygas. Neatitikimo tarp jų atveju, kitos sąlygos bus viršesnės už šias naudojimosi sąlygas.

10.2 Tas faktas, kad Nespresso toleruoja Jūsų įvykdytą įsipareigojimo išdėstyto naudojimosi sąlygose pažeidimą arba tai, kad nevykdo jam įstatymu arba šiuo dokumentu priskiriamos teisės, neturi būti suprantama kaip teisių tai padaryti atsisakymas.

10.3 Tuo atveju, jei kuri nors naudojimosi sąlygų nuostata esamo ar būsimo įstatymo ar reglamento arba teismo sprendimu būtų paskelbta neteisėta, tuomet tokia nuostata bus išbraukiama, tačiau visos kitos naudojimosi sąlygų nuostatos tarp Jūsų ir Nespresso išlaiko visą galią ir galiojimą.

10.4 Naudojimosi sąlygų nuostatų pavadinimai yra tik dėl patogumo ir neturi sąlygų bet kokiu būdu keisti arba modifikuoti.

 

Privatumo politika

Privatumo nuostatos

  1.        Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Mineraliniai vandenys“, esanti J.Jasinskio g. 16F, Vilniuje, Jūsų asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Paskyros Nespresso elektroninėje parduotuvėje registravimo ir administravimo tikslais

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr. ir elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką

Sutarties vykdymas

2 (dveji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo

Informacijos apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus, naujienas, parodas, renginius pateikimas, įskaitant prašymų atnaujinti sutikimą pateikimą

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr. arba elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką

Sutikimas

Tiek, kiek tai reikalinga šiam tikslui pasiekti

Susisiekimo prašant pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę tikslas

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr. arba elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką

Sutikimas

Tiek, kiek tai reikalinga šiam tikslui pasiekti

Identifikavimo tikslais

Vardas, pavardė, unikalus klubo nario numeris

Teisėtas interesas

2 (dveji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo

Siekiant pateikti naujienlaiškius apie apie Nespresso riboto tiražo kavos rūšis, pasiūlymus, susijusius su nuolaidomis, akcijomis ir naujomis prekėmis

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas

Sutikimas

Tiek, kiek tai reikalinga šiam tikslui pasiekti

Siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą, formuoti vienodą aptarnavimo praktiką, pretenzijų ir prašymų nagrinėjimo tikslais

Pokalbio telefonu duomenys

Sutikimas

1 (vieneri) metai nuo pokalbio įrašymo

  1.        Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, pateikti  asmens duomenys yra sunaikinami arba nuasmeninami.
  2.        Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad galėtume tinkamai vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus, pristatyti prekes, pateikti informaciją apie nuolaidas, akcijas ir naujas prekes ar siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

-          kitoms UAB „MV GROUP“ kaip patronuojančios bendrovės dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo  funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;

-          reklamos paslaugas teikiančioms, SMS siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

-          programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;

-          kurjeriams, pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms ir jų darbuotojams, kai tai būtina siekiant pristatyti Jūsų įsigytas prekes.

  1.        Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto spetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu dataprotection@mv.lt.
  2.        Apie šių taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus klientas informuojamas interneto svetainėje www.nespresso.lt. Jeigu po tokio informavimo momento klientas ir toliau perka NESPRESSO prekes, laikoma, kad jis sutinka su minėtais pakeitimais ir/ar papildymais.

 

 

Atnaujinta: Birželio 25, 2018

Norime informuoti, kad ši svetainė naudoja slapukus. Jei sutinkate, spustelėkite “Sutinku“ mygtuką arba naršyti toliau. Savo pasirinkimą galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami saugomus slapukus.

Sutinku

Susisiekite